แสดงมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงงานกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด
ชื่อนิคมอุตสาหกรรม ชื่อโรงงาน ชื่อไฟล์ จำนวนผู้อ่าน
มาบตาพุด
       โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดความหนาแน่นต่ำ(กค-ธค 2552)87.pdf724
       มาตรการ+ผลตรวจวัด กค-ธค 53 (LPDE)181.pdf549
       มาตรการ+ผลตรวจวัด กค-ธค 53 (LLPDE)182.pdf509
       Hacker BY: Chinahacker Guizhan security risks, Please note that patch, thank you! msn:dht@dhthack295
มาบตาพุด
       HELLO KORLD0
       HELLO KORLD4.pdf873
       HERE HACKER5.pdf856
       Hello World34.pdf838
       PP2(กค-ธค 2552)89.pdf635
       มาตรการ+ผลตรวจวัด กค-ธค 53 (PP2)180.pdf515
มาบตาพุด
       HELLO KORLD2.pdf973
       HELLO KORLD3.pdf830
       HERE HACKER
HERE HACKER
0
มาบตาพุดกรุงเทพ ซินธิติกส์
       กค-ธค5171.pdf1579
       โครงการผลิตภัณฑ์จาก MIXED C4 กค-ธค.5280.pdf1239
       มาตรการ+ผลตรวจวัด กค-ธค 53150.pdf970
       463
       a196.pdf29
       c990
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดแกรนด์ สยาม คอมโพสิต
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดโกลว์ พลังงาน
       โครงการ กค.-ธค.5296.pdf588
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดโกลว์ เอสพีพี 3
       โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 640 MW-5297.pdf817
มาบตาพุดคาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
มาบตาพุดโซลเวลย์ เพอรอกซิไทย
มาบตาพุดดาวเคมิคอล(ประเทศไทย),บจก.
มาบตาพุดโตกุยามา สยามซิลิก้า(โรง 1)
       มาตรการ+ผลตรวจวัด กค-ธค 53156.pdf513
มาบตาพุดโตกุยามา สยามซิลิก้า(โรง 2)
       มาตรการ+ผลตรวจวัด กค-ธค 53157.pdf487
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที ไอ จี ไฮ โค
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดทีพีซี-เพสต์ เรซิน
       กค-ธค5175.pdf873
       โครงการ -5298.pdf554
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดทีพีที ปิโตรเคมีคอล
       Hello World49.pdf1549
       Hello World50.pdf1335
       โครงการ-5299.pdf692
       102.pdf674
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดทีพีที ยูทีลิตี้
       โครงการ -52(1)111.pdf742
       โครงการ -52(2)112.pdf542
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไทยจีซีไอ เรซิท็อป
       กค-ธค5176.pdf864
       โครงการ-52100.pdf647
       มาตรการ+ผลตรวจวัด กค-ธค 53154.pdf599
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไทยชินกงอินดัสทรีคอร์ปอเรชั่น
       HERE HACKER
HERE HACKER
13.pdf1584
       โครงการ -52121.pdf668
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์
       Hello World54.pdf895
       โครงการ -52101.pdf714
มาบตาพุดไทยโพลิเอททีลีน
       กค-ธค51(HDPE 1)78.pdf844
       โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดความหนาแน่นสูง(กค-ธค 2552)85.pdf670
       90.pdf769
       HDPE3(กค-ธค 52)91.pdf1284
       มาตรการ+ผลตรวจวัด กค-ธค 53 (HDPE#1)176.pdf478
มาบตาพุดไทยโพลิเอททีลีน
       กค-ธค51(HDPE 2-3)79.pdf831
       โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น(กค-ธค 2552)86.pdf666
       มาตรการ+ผลตรวจวัด กค-ธค 53 (HDPE#2)177.pdf459
       มาตรการ+ผลตรวจวัด กค-ธค 53 (HDPE#3)178.pdf486
มาบตาพุดไทยโพลีโพรไพลีน
       PP1(กค-ธค 2552)88.pdf678
       HERE HACKER
HERE HACKER
179.pdf448
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไทยไวร์โพรดักท์
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไทยสแกนดิคสตีล
มาบตาพุดไทยสไตรีนิคส์
       มาตรการ กค-ธค 53184.pdf734
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไทยอินดัสเตรียลแก๊ส
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไทยอินดัสเตรียลแก๊ส
       Hacker</a></td><td width=3%></td><td align= 'center' width=3%>457</td></tr><tr bgcolor = '#C0C0C0'><td width=20%>นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด</td><td width=80%>ไทยเอ็มเอฟซี</td></tr><tr bgcolor= '#C0C0C0'><td></td><td>       <a href='view.php?eia_id=52'>Hello World</a></td><td width=3%>52.pdf</td><td align= 'center' width=3%>858</td></tr><tr bgcolor= '#C0C0C0'><td></td><td>       <a href='view.php?eia_id=158'>มาตรการ+ผลตรวจวัด กค-ธค 53</a></td><td width=3%>158.pdf</td><td align= 'center' width=3%>488</td></tr><tr bgcolor = '#CCFF00'><td width=20%>มาบตาพุด</td><td width=80%>ไทยเอ็มเอ็มเอ</td></tr><tr bgcolor= '#CCFF00'><td></td><td>       <a href='view.php?eia_id=94'>โครงการเมธิลเมตาครีเลต-52</a></td><td width=3%>94.pdf</td><td align= 'center' width=3%>676</td></tr><tr bgcolor = '#FFFF00'><td width=20%>นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด</td><td width=80%>โนวาสตีล</td></tr><tr bgcolor= '#FFFF00'><td></td><td>       <a href='view.php?eia_id=63'>Hello World</a></td><td width=3%>63.pdf</td><td align= 'center' width=3%>778</td></tr><tr bgcolor = '#C0C0C0'><td width=20%>นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด</td><td width=80%>บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม</td></tr><tr bgcolor= '#C0C0C0'><td></td><td>       <a href='view.php?eia_id=103'><title>Hacker103.pdf570
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
       โครงการ -52104.pdf513
       มาตรการ+ผลตรวจวัด กค-ธค 53159.pdf929
มาบตาพุดบางกอกโคเจนเนอเรชั่น
       Hello World51.pdf851
       โครงการ -52105.pdf558
มาบตาพุดบางกอกโพลีเอททีลีน
       Hello World37.pdf2675
       โครงการ -52106.pdf521
มาบตาพุดบางกอกอินดัสเตรียลแก๊ส
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดบางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส
มาบตาพุดบีเอสที อิลาสโตเมอร์
       กค-ธค5172.pdf825
       โรงงานผลิตยางสงเคราะห์ กค-ธค.5281.pdf815
       มาตรการ+ผลตรวจวัด กค-ธค 53155.pdf939
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไบเออร์ไทย
       1.pdf959
       โครงการ -52148.pdf477
       มาตรการ+ผลตรวจวัด กค-ธค 53 (CO Plant)161.pdf910
       มาตรการ+ผลตรวจวัด กค-ธค 53 (BPA Plant)162.pdf1236
       มาตรการ+ผลตรวจวัด กค-ธค 53 (PC Plant)163.pdf1571
มาบตาพุดไบเออร์ไทย
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดปุ๋ย เอ็นเอฟซี
มาบตาพุดพีทีที โกลบอล เคมิคอล สาขาที่ 2 สาขาโรงโอเลฟินส์ไอ-หนึ่ง
       HERE HACKER10.pdf1672
       HERE HACKER11.pdf1352
       HERE HACKER12.pdf833
       Hello World59.pdf2448
       Hello World60.pdf2747
       Hello World61.pdf1689
       Hello World62.pdf1370
       โครงการ -52108.pdf525
       Hello World474
มาบตาพุดพีทีที โกลบอล เคมิคอล สาขาที่ 3 สาขาโรงโอเลฟินส์ ไอ-สี่
       Hello World20.pdf948
       Hello World58.pdf759
       โครงการ -52109.pdf488
มาบตาพุดพีทีที โกลบอล เคมิคอล สาขาที่ 4 สาขาโรงอะโรเมติกส์ 1
       โครงการของโรง 2 -5295.pdf512
มาบตาพุดพีทีที โกลบอล เคมิคอล สาขาที่ 6 สาขาโรงกลั่นน้ำมัน , (เดิม RRC)
       HERE HACKER9.pdf896
       โรงกลั่นน้ำมัน กค-ธค.5284.pdf679
       มาตรการ กค-ธค 53151.pdf450
       ผลตรวจวัด กค-ธค 53152.pdf490
มาบตาพุดพีทีที โกลบอล เคมิคอล สาขาที่ 8 สาขาคลังสำรองอะโรเมติกส์ .
        กค-ธค.5283.pdf673
       มาตรการ+ผลตรวจวัด กค-ธค 53153.pdf700
มาบตาพุดระยองไวร์อินดัสตรีส์
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดระยองโอเลฟินส์
       Hello World17.pdf978
       Hello World18.pdf985
       Hello World19.pdf902
       HACKER BY CWMP70.pdf740
       โครงการ -52110.pdf497
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดลาเพิร์ท(ประเทศไทย)
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดวินิไทย
       HERE HACKER8.pdf795
       Hello World65.pdf957
มาบตาพุดศักดิ์ไชยสิทธิ
       HERE HACKER
HERE HACKER
15.pdf748
       โครงการ -52113.pdf503
       มาตรการ+ผลตรวจวัด กค-ธค 53174.pdf471
มาบตาพุดสตาร์ปิโตรเลียมรีไฟร์นิ่ง
       โครงการ -52114.pdf516
มาบตาพุดสไตโรลูชั่น(ประเทศไทย),บจก.
       โครงการ -52118.pdf659
       มาตรการ+ผลตรวจวัด กค-ธค 53160.pdf1234
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดสยามแผ่นเหล็กวิลาส
       Hello World16.pdf812
       Hello World33.pdf1299
       โครงการ -52115.pdf499
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดสยามโพลีสไตรีน
       HERE HACKER6.pdf829
       524
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดสยามโพลีเอททีลีน
       HERE HACKER7.pdf840
       Hello World40.pdf1035
มาบตาพุดสยามเลเทกซ์สังเคราะห์
       Hello World42.pdf935
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดสยามสไตรีนโมโนเมอร์
       Hello World39.pdf995
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเหล็กก่อสร้างสยาม
       Hello World53.pdf1560
       โครงการ -52116.pdf648
       มาตรการ+ผลตรวจวัด กค-ธค 53175.pdf723
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเหล็กสยามยามาโตะ
มาบตาพุดอดิตยา เบอร์ล่า เคมิคัลส์(ประเทศไทย)
       HERE HACKER
HERE HACKER
14.pdf1108
       โครงการ -52117.pdf508
       มาตรการ + ผลตรวจวัด กค-ธค 53165.pdf498
มาบตาพุดอินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์
มาบตาพุดอิวอนิก ยูไนเต็ด ซิลิก้า(สยาม)
มาบตาพุดเอช ซี สตาร์ค
       กค-ธค5177.pdf1172
       โครงการ -52120.pdf556
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์
       Hello World69.pdf3729
       โครงการ -52119.pdf519
มาบตาพุดเอสอาร์เอฟ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์)
มาบตาพุดแอร์ลิควิค(ประเทศไทย
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดโกลว์ เอสพีพี 2,3และโกลว์พลังงาน
       โครงการ -52122.pdf537
ท่าเรืออุตสาหกรรมท่าเทียบเรือโรงกลั่นน้ำมัน(SPRC)
       โครงการ -52123.pdf520
       มาตรการ+ผลตรวจวัด กค-ธค 53149.pdf470
ท่าเรืออุตสาหกรรมท่าเรือระยอง(RBT)
       Hello World43.pdf1159
ท่าเรืออุตสาหกรรมไทยแท้งค์ เทอร์มินอล(TTT)
       โครงการ -52124.pdf563
ท่าเรืออุตสาหกรรมไทยพรอสเพอริตี้เทอร์มินอล(TPT)
ท่าเรืออุตสาหกรรมบีแอลซีพี เพาเวอร์(BLCP)
       Hello World44.pdf1266
       Hello World45.pdf1172
ท่าเรืออุตสาหกรรมปตท แท๊งค์ เทอร์มินอล(PTT TANK)
ท่าเรืออุตสาหกรรมปตท อะโรเมติกส์และการกลั่น(PTTAR)
ท่าเรืออุตสาหกรรมปุ๋ยแห่งชาติ(NFC)
       Hello World48.pdf1387
       กค-ธค5292.pdf839
ท่าเรืออุตสาหกรรมพีทีที แอลเอ็นจี,บจก.(PTT LNG)
       Hello World32.pdf918
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดแท้งค์เทอร์มินอล(MTT)
ท่าเรืออุตสาหกรรมระยอง เทอร์มินอล(RTC)
       มาตรการ กค-ธค 53183.pdf492
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกโกลว์ เอสพีพี 1
       โครงการ -52125.pdf508
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)โกลว์ เอสพีพี 1
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)คาร์ไบด์เคมิคอล(ประเทศไทย)
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)เคแอลเจ ออร์แกนิค
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)ชิโนไทยเอนจิเนียร์ริงแอนด์ คอนสตรัคชั่น
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)เซออน เคมิคัลส์(ไทยแลนด์)
       Hello World21.pdf1288
       โครงการ -52126.pdf572
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกไซเทค อินดัสตรีส์(ประเทศไทย)
       โครงการ -52127.pdf954
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกที เอ ซี อินดัสเทรียลก๊าซ
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)ทีโอซี ไกลคอล
       Hello World22.pdf823
       กค-ธค5174.pdf760
       128.pdf472
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)ไทยเพ็ท เรซิ่น
       โครงการ -52129.pdf517
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)ไทยแฟตตี้แอลกอฮอลส์
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์
       Hello World24.pdf1814
       โครงการ -52130.pdf629
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกไทยอินดัสเตรียลแก๊ส
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกไทยอินดัสเทรียลแก๊ส
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)ไทยอินดัสเทรียลแก๊ส
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)ไทยอีทอกซิเลท
       Hello World30.pdf1603
       โครงการ -52131.pdf561
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)ไทยเอทานอลเอมีน
       Hello World68.pdf742
       โครงการ -52132.pdf503
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกไทยโอลีโอเคมี
       Hello World67.pdf1225
       โครงการ -52133.pdf521
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)บจก.ร็อควูล (ประเทศไทย) จำกัด
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)บจก.เหล็กสยามยามาโตะ
       Hello World56.pdf942
       Hello World57.pdf805
       โครงการ -52 ช่วงก่อสร้าง134.pdf530
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกบลูสโคป ไลสาจท์(ประเทศไทย)
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกบลูสโคป สตีล(ประเทศไทย)
       Hello World38.pdf1134
       โครงการ -52135.pdf714
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)เบสท์เตอร์ ออยล์
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)ไบโอ ครีเอชั่น
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกปตท.เคมีคอล
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกพีทีที ฟีนอล
       Hello World31.pdf926
       โครงการ -52136.pdf705
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)พีทีที ฟีนอล (บิสฟีนอลเอ)
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)พีทีที ยูทิลิตี้
       Hello World23.pdf964
       โครงการ -52137.pdf482
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)พีทีที อาซาฮี เคมิคอล
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)แพค เดลต้า จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกโฟลว์เซิร์ฟ(ปทท)
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกโฟลว์เซิร์ฟ(ปทท)
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกเม็คเคมา เคมิคอลส์(ประเทศไทย)
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกโรห์ม แอนด์ ฮาสต์เคมีคอล(ปทท)
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)ลินาเรีย เคมีภัณฑ์
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกวนชัย เคมิคอล อินดัสทรีส์
       โครงการ -52138.pdf643
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกสยามมิตซุย พีทีเอ
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกสยามมิตซุย พีทีเอ
       โครงการ -52139.pdf501
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกสยามยูไนเต็ดสตีล(1995)
       โครงการ -52140.pdf598
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกสยามสเตบิไลเซอร์แอนด์เคมิคอล
       โครงการ -52141.pdf495
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกอดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์(ปทท)
       Hello World25.pdf2069
       Hello World64.pdf737
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)อาราคาวา เคมิคัล(ไทยแลนด์)
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกเอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกเอเซีย แปซิฟิค เคมีคอลส์
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกเอเซียโซลเวนท์
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกเอ็ม ซี โทวา อินเตอร์สวีทเทนเนอร์
       Hello World26.pdf981
       Hello World66.pdf1636
       โครงการ -52142.pdf487
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกเอ็ม ไอ จี
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์)
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกไอ ที ดีนิติบุคคลเฉพาะกิจ
เอเซียโกลว์ พลังงาน
เอเซียชินเอทสุซิลิโคนส์
       โครงการ -52143.pdf544
เอเซียโซลเวย์ เพอรอกซิไทย
นิคมอุตสาหกรรมเอเซียไทยโคเจนเนอเรชั่น
นิคมอุตสาหกรรมเอเซียไทยแอโรซิล
       โครงการ -52145.pdf552
นิคมอุตสาหกรรมเอเซียพูแรค(ประเทศไทย)
นิคมอุตสาหกรรมเอเซียโมเมนทีฟ เพอฟอร์มานส์(ประเทศไทย)
       146.pdf922
เอเซียสยามเลเท็กซ์สังเคราะห์
นิคมอุตสาหกรรมเอเซียอินโดรามา ปิโตรเคม
นิคมอุตสาหกรรมเอเซียเอเซียซิลิโคนส์โมโนเมอร์
       Hello World29.pdf1309
       โครงการ -52144.pdf538
เอเซียเอ็มทีพี เอชพี เจวี
เอเซียเอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง
นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ไทยโพลีคาร์บอเนต
       Hello World27.pdf1147
นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ไทยโพลีอะซีทัล
       Hello World28.pdf1032
       กค-ธค5173.pdf770
นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ผาแดงอินดัสทรี
       Hello World47.pdf1136
ผาแดงพลังไทยก้าวหน้า
นิคมอุตสาหกรรมผาแดง พีทีที โพลีเอททิลีน
       Hello World55.pdf860
อาร์ไอแอล บจก.ไทยโพลิโพรไพลีน
อาร์ไอแอล บจก.ไทยโพลิเอททีลีน
อาร์ไอแอล บมจ.ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น
อาร์ไอแอลแกรนด์ สยาม คอมโพสิต
       มาตรการ กค-ธค 53 (ตรวจวัด)186.pdf616
อาร์ไอแอลบจก. ไทย เอ็มเอ็มเอ
       Hello World46.pdf984
       โครงการ612
อาร์ไอแอลบจก. มาบตาพุด โอเลฟินส์
อาร์ไอแอลบจก. มาบตาพุด โอเลฟินส์
อาร์ไอแอลบจก. มาบตาพุด โอเลฟินส์
อาร์ไอแอลปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น
       มาตรการ กค-ธค 53 (มาตรการ)185.pdf494