แสดงมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงงานกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด
ชื่อนิคมอุตสาหกรรม ชื่อโรงงาน ชื่อไฟล์ จำนวนผู้อ่าน
มาบตาพุด
       โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดความหนาแน่นต่ำ(กค-ธค 2552)87.pdf737
       มาตรการ+ผลตรวจวัด กค-ธค 53 (LPDE)181.pdf556
       มาตรการ+ผลตรวจวัด กค-ธค 53 (LLPDE)182.pdf517
       Hacker BY: Chinahacker Guizhan security risks, Please note that patch, thank you! msn:dht@dhthack303
มาบตาพุด
       HELLO KORLD29
       HELLO KORLD4.pdf878
       HERE HACKER5.pdf862
       Hello World34.pdf843
       PP2(กค-ธค 2552)89.pdf639
       มาตรการ+ผลตรวจวัด กค-ธค 53 (PP2)180.pdf519
มาบตาพุด
       HELLO KORLD2.pdf979
       HELLO KORLD3.pdf836
       HERE HACKER
HERE HACKER
31
มาบตาพุดกรุงเทพ ซินธิติกส์
       กค-ธค5171.pdf1585
       โครงการผลิตภัณฑ์จาก MIXED C4 กค-ธค.5280.pdf1248
       มาตรการ+ผลตรวจวัด กค-ธค 53150.pdf976
       471
       a196.pdf39
       c9926
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดแกรนด์ สยาม คอมโพสิต
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดโกลว์ พลังงาน
       โครงการ กค.-ธค.5296.pdf595
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดโกลว์ เอสพีพี 3
       โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 640 MW-5297.pdf825
มาบตาพุดคาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
มาบตาพุดโซลเวลย์ เพอรอกซิไทย
มาบตาพุดดาวเคมิคอล(ประเทศไทย),บจก.
มาบตาพุดโตกุยามา สยามซิลิก้า(โรง 1)
       มาตรการ+ผลตรวจวัด กค-ธค 53156.pdf517
มาบตาพุดโตกุยามา สยามซิลิก้า(โรง 2)
       มาตรการ+ผลตรวจวัด กค-ธค 53157.pdf492
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที ไอ จี ไฮ โค
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดทีพีซี-เพสต์ เรซิน
       กค-ธค5175.pdf880
       โครงการ -5298.pdf559
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดทีพีที ปิโตรเคมีคอล
       Hello World49.pdf1556
       Hello World50.pdf1343
       โครงการ-5299.pdf698
       102.pdf680
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดทีพีที ยูทีลิตี้
       โครงการ -52(1)111.pdf748
       โครงการ -52(2)112.pdf547
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไทยจีซีไอ เรซิท็อป
       กค-ธค5176.pdf870
       โครงการ-52100.pdf652
       มาตรการ+ผลตรวจวัด กค-ธค 53154.pdf604
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไทยชินกงอินดัสทรีคอร์ปอเรชั่น
       HERE HACKER
HERE HACKER
13.pdf1589
       โครงการ -52121.pdf674
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์
       Hello World54.pdf904
       โครงการ -52101.pdf724
มาบตาพุดไทยโพลิเอททีลีน
       กค-ธค51(HDPE 1)78.pdf855
       โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดความหนาแน่นสูง(กค-ธค 2552)85.pdf676
       90.pdf775
       HDPE3(กค-ธค 52)91.pdf1291
       มาตรการ+ผลตรวจวัด กค-ธค 53 (HDPE#1)176.pdf483
มาบตาพุดไทยโพลิเอททีลีน
       กค-ธค51(HDPE 2-3)79.pdf838
       โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น(กค-ธค 2552)86.pdf672
       มาตรการ+ผลตรวจวัด กค-ธค 53 (HDPE#2)177.pdf463
       มาตรการ+ผลตรวจวัด กค-ธค 53 (HDPE#3)178.pdf492
มาบตาพุดไทยโพลีโพรไพลีน
       PP1(กค-ธค 2552)88.pdf684
       HERE HACKER
HERE HACKER
179.pdf453
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไทยไวร์โพรดักท์
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไทยสแกนดิคสตีล
มาบตาพุดไทยสไตรีนิคส์
       มาตรการ กค-ธค 53184.pdf741
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไทยอินดัสเตรียลแก๊ส
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไทยอินดัสเตรียลแก๊ส
       Hacker</a></td><td width=3%></td><td align= 'center' width=3%>466</td></tr><tr bgcolor = '#C0C0C0'><td width=20%>นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด</td><td width=80%>ไทยเอ็มเอฟซี</td></tr><tr bgcolor= '#C0C0C0'><td></td><td>       <a href='view.php?eia_id=52'>Hello World</a></td><td width=3%>52.pdf</td><td align= 'center' width=3%>861</td></tr><tr bgcolor= '#C0C0C0'><td></td><td>       <a href='view.php?eia_id=158'>มาตรการ+ผลตรวจวัด กค-ธค 53</a></td><td width=3%>158.pdf</td><td align= 'center' width=3%>491</td></tr><tr bgcolor = '#CCFF00'><td width=20%>มาบตาพุด</td><td width=80%>ไทยเอ็มเอ็มเอ</td></tr><tr bgcolor= '#CCFF00'><td></td><td>       <a href='view.php?eia_id=94'>โครงการเมธิลเมตาครีเลต-52</a></td><td width=3%>94.pdf</td><td align= 'center' width=3%>681</td></tr><tr bgcolor = '#FFFF00'><td width=20%>นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด</td><td width=80%>โนวาสตีล</td></tr><tr bgcolor= '#FFFF00'><td></td><td>       <a href='view.php?eia_id=63'>Hello World</a></td><td width=3%>63.pdf</td><td align= 'center' width=3%>781</td></tr><tr bgcolor = '#C0C0C0'><td width=20%>นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด</td><td width=80%>บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม</td></tr><tr bgcolor= '#C0C0C0'><td></td><td>       <a href='view.php?eia_id=103'><title>Hacker103.pdf572
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
       โครงการ -52104.pdf518
       มาตรการ+ผลตรวจวัด กค-ธค 53159.pdf934
มาบตาพุดบางกอกโคเจนเนอเรชั่น
       Hello World51.pdf857
       โครงการ -52105.pdf564
มาบตาพุดบางกอกโพลีเอททีลีน
       Hello World37.pdf2680
       โครงการ -52106.pdf527
มาบตาพุดบางกอกอินดัสเตรียลแก๊ส
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดบางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส
มาบตาพุดบีเอสที อิลาสโตเมอร์
       กค-ธค5172.pdf832
       โรงงานผลิตยางสงเคราะห์ กค-ธค.5281.pdf822
       มาตรการ+ผลตรวจวัด กค-ธค 53155.pdf945
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไบเออร์ไทย
       1.pdf965
       โครงการ -52148.pdf483
       มาตรการ+ผลตรวจวัด กค-ธค 53 (CO Plant)161.pdf916
       มาตรการ+ผลตรวจวัด กค-ธค 53 (BPA Plant)162.pdf1242
       มาตรการ+ผลตรวจวัด กค-ธค 53 (PC Plant)163.pdf1590
มาบตาพุดไบเออร์ไทย
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดปุ๋ย เอ็นเอฟซี
มาบตาพุดพีทีที โกลบอล เคมิคอล สาขาที่ 2 สาขาโรงโอเลฟินส์ไอ-หนึ่ง
       HERE HACKER10.pdf1679
       HERE HACKER11.pdf1358
       HERE HACKER12.pdf838
       Hello World59.pdf2456
       Hello World60.pdf2755
       Hello World61.pdf1694
       Hello World62.pdf1376
       โครงการ -52108.pdf530
       Hello World482
มาบตาพุดพีทีที โกลบอล เคมิคอล สาขาที่ 3 สาขาโรงโอเลฟินส์ ไอ-สี่
       Hello World20.pdf955
       Hello World58.pdf766
       โครงการ -52109.pdf494
มาบตาพุดพีทีที โกลบอล เคมิคอล สาขาที่ 4 สาขาโรงอะโรเมติกส์ 1
       โครงการของโรง 2 -5295.pdf520
มาบตาพุดพีทีที โกลบอล เคมิคอล สาขาที่ 6 สาขาโรงกลั่นน้ำมัน , (เดิม RRC)
       HERE HACKER9.pdf902
       โรงกลั่นน้ำมัน กค-ธค.5284.pdf685
       มาตรการ กค-ธค 53151.pdf456
       ผลตรวจวัด กค-ธค 53152.pdf494
มาบตาพุดพีทีที โกลบอล เคมิคอล สาขาที่ 8 สาขาคลังสำรองอะโรเมติกส์ .
        กค-ธค.5283.pdf683
       มาตรการ+ผลตรวจวัด กค-ธค 53153.pdf706
มาบตาพุดระยองไวร์อินดัสตรีส์
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดระยองโอเลฟินส์
       Hello World17.pdf984
       Hello World18.pdf991
       Hello World19.pdf907
       HACKER BY CWMP70.pdf747
       โครงการ -52110.pdf502
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดลาเพิร์ท(ประเทศไทย)
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดวินิไทย
       HERE HACKER8.pdf804
       Hello World65.pdf962
มาบตาพุดศักดิ์ไชยสิทธิ
       HERE HACKER
HERE HACKER
15.pdf755
       โครงการ -52113.pdf508
       มาตรการ+ผลตรวจวัด กค-ธค 53174.pdf477
มาบตาพุดสตาร์ปิโตรเลียมรีไฟร์นิ่ง
       โครงการ -52114.pdf520
มาบตาพุดสไตโรลูชั่น(ประเทศไทย),บจก.
       โครงการ -52118.pdf666
       มาตรการ+ผลตรวจวัด กค-ธค 53160.pdf1240
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดสยามแผ่นเหล็กวิลาส
       Hello World16.pdf819
       Hello World33.pdf1306
       โครงการ -52115.pdf507
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดสยามโพลีสไตรีน
       HERE HACKER6.pdf835
       533
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดสยามโพลีเอททีลีน
       HERE HACKER7.pdf846
       Hello World40.pdf1040
มาบตาพุดสยามเลเทกซ์สังเคราะห์
       Hello World42.pdf940
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดสยามสไตรีนโมโนเมอร์
       Hello World39.pdf1001
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเหล็กก่อสร้างสยาม
       Hello World53.pdf1565
       โครงการ -52116.pdf654
       มาตรการ+ผลตรวจวัด กค-ธค 53175.pdf728
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเหล็กสยามยามาโตะ
มาบตาพุดอดิตยา เบอร์ล่า เคมิคัลส์(ประเทศไทย)
       HERE HACKER
HERE HACKER
14.pdf1115
       โครงการ -52117.pdf514
       มาตรการ + ผลตรวจวัด กค-ธค 53165.pdf502
มาบตาพุดอินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์
มาบตาพุดอิวอนิก ยูไนเต็ด ซิลิก้า(สยาม)
มาบตาพุดเอช ซี สตาร์ค
       กค-ธค5177.pdf1178
       โครงการ -52120.pdf561
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์
       Hello World69.pdf3735
       โครงการ -52119.pdf524
มาบตาพุดเอสอาร์เอฟ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์)
มาบตาพุดแอร์ลิควิค(ประเทศไทย
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดโกลว์ เอสพีพี 2,3และโกลว์พลังงาน
       โครงการ -52122.pdf544
ท่าเรืออุตสาหกรรมท่าเทียบเรือโรงกลั่นน้ำมัน(SPRC)
       โครงการ -52123.pdf526
       มาตรการ+ผลตรวจวัด กค-ธค 53149.pdf479
ท่าเรืออุตสาหกรรมท่าเรือระยอง(RBT)
       Hello World43.pdf1167
ท่าเรืออุตสาหกรรมไทยแท้งค์ เทอร์มินอล(TTT)
       โครงการ -52124.pdf572
ท่าเรืออุตสาหกรรมไทยพรอสเพอริตี้เทอร์มินอล(TPT)
ท่าเรืออุตสาหกรรมบีแอลซีพี เพาเวอร์(BLCP)
       Hello World44.pdf1277
       Hello World45.pdf1179
ท่าเรืออุตสาหกรรมปตท แท๊งค์ เทอร์มินอล(PTT TANK)
ท่าเรืออุตสาหกรรมปตท อะโรเมติกส์และการกลั่น(PTTAR)
ท่าเรืออุตสาหกรรมปุ๋ยแห่งชาติ(NFC)
       Hello World48.pdf1398
       กค-ธค5292.pdf849
ท่าเรืออุตสาหกรรมพีทีที แอลเอ็นจี,บจก.(PTT LNG)
       Hello World32.pdf926
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดแท้งค์เทอร์มินอล(MTT)
ท่าเรืออุตสาหกรรมระยอง เทอร์มินอล(RTC)
       มาตรการ กค-ธค 53183.pdf502
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกโกลว์ เอสพีพี 1
       โครงการ -52125.pdf514
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)โกลว์ เอสพีพี 1
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)คาร์ไบด์เคมิคอล(ประเทศไทย)
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)เคแอลเจ ออร์แกนิค
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)ชิโนไทยเอนจิเนียร์ริงแอนด์ คอนสตรัคชั่น
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)เซออน เคมิคัลส์(ไทยแลนด์)
       Hello World21.pdf1293
       โครงการ -52126.pdf578
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกไซเทค อินดัสตรีส์(ประเทศไทย)
       โครงการ -52127.pdf961
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกที เอ ซี อินดัสเทรียลก๊าซ
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)ทีโอซี ไกลคอล
       Hello World22.pdf829
       กค-ธค5174.pdf767
       128.pdf479
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)ไทยเพ็ท เรซิ่น
       โครงการ -52129.pdf525
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)ไทยแฟตตี้แอลกอฮอลส์
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์
       Hello World24.pdf1820
       โครงการ -52130.pdf635
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกไทยอินดัสเตรียลแก๊ส
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกไทยอินดัสเทรียลแก๊ส
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)ไทยอินดัสเทรียลแก๊ส
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)ไทยอีทอกซิเลท
       Hello World30.pdf1608
       โครงการ -52131.pdf568
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)ไทยเอทานอลเอมีน
       Hello World68.pdf747
       โครงการ -52132.pdf510
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกไทยโอลีโอเคมี
       Hello World67.pdf1232
       โครงการ -52133.pdf529
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)บจก.ร็อควูล (ประเทศไทย) จำกัด
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)บจก.เหล็กสยามยามาโตะ
       Hello World56.pdf948
       Hello World57.pdf811
       โครงการ -52 ช่วงก่อสร้าง134.pdf537
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกบลูสโคป ไลสาจท์(ประเทศไทย)
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกบลูสโคป สตีล(ประเทศไทย)
       Hello World38.pdf1139
       โครงการ -52135.pdf720
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)เบสท์เตอร์ ออยล์
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)ไบโอ ครีเอชั่น
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกปตท.เคมีคอล
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกพีทีที ฟีนอล
       Hello World31.pdf931
       โครงการ -52136.pdf711
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)พีทีที ฟีนอล (บิสฟีนอลเอ)
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)พีทีที ยูทิลิตี้
       Hello World23.pdf973
       โครงการ -52137.pdf489
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)พีทีที อาซาฮี เคมิคอล
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)แพค เดลต้า จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกโฟลว์เซิร์ฟ(ปทท)
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกโฟลว์เซิร์ฟ(ปทท)
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกเม็คเคมา เคมิคอลส์(ประเทศไทย)
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกโรห์ม แอนด์ ฮาสต์เคมีคอล(ปทท)
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)ลินาเรีย เคมีภัณฑ์
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกวนชัย เคมิคอล อินดัสทรีส์
       โครงการ -52138.pdf649
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกสยามมิตซุย พีทีเอ
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกสยามมิตซุย พีทีเอ
       โครงการ -52139.pdf508
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกสยามยูไนเต็ดสตีล(1995)
       โครงการ -52140.pdf604
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกสยามสเตบิไลเซอร์แอนด์เคมิคอล
       โครงการ -52141.pdf502
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกอดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์(ปทท)
       Hello World25.pdf2073
       Hello World64.pdf743
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)อาราคาวา เคมิคัล(ไทยแลนด์)
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกเอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกเอเซีย แปซิฟิค เคมีคอลส์
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกเอเซียโซลเวนท์
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกเอ็ม ซี โทวา อินเตอร์สวีทเทนเนอร์
       Hello World26.pdf988
       Hello World66.pdf1644
       โครงการ -52142.pdf493
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกเอ็ม ไอ จี
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์)
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกไอ ที ดีนิติบุคคลเฉพาะกิจ
เอเซียโกลว์ พลังงาน
เอเซียชินเอทสุซิลิโคนส์
       โครงการ -52143.pdf550
เอเซียโซลเวย์ เพอรอกซิไทย
นิคมอุตสาหกรรมเอเซียไทยโคเจนเนอเรชั่น
นิคมอุตสาหกรรมเอเซียไทยแอโรซิล
       โครงการ -52145.pdf557
นิคมอุตสาหกรรมเอเซียพูแรค(ประเทศไทย)
นิคมอุตสาหกรรมเอเซียโมเมนทีฟ เพอฟอร์มานส์(ประเทศไทย)
       146.pdf927
เอเซียสยามเลเท็กซ์สังเคราะห์
นิคมอุตสาหกรรมเอเซียอินโดรามา ปิโตรเคม
นิคมอุตสาหกรรมเอเซียเอเซียซิลิโคนส์โมโนเมอร์
       Hello World29.pdf1316
       โครงการ -52144.pdf545
เอเซียเอ็มทีพี เอชพี เจวี
เอเซียเอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง
นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ไทยโพลีคาร์บอเนต
       Hello World27.pdf1166
นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ไทยโพลีอะซีทัล
       Hello World28.pdf1039
       กค-ธค5173.pdf777
นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ผาแดงอินดัสทรี
       Hello World47.pdf1142
ผาแดงพลังไทยก้าวหน้า
นิคมอุตสาหกรรมผาแดง พีทีที โพลีเอททิลีน
       Hello World55.pdf866
อาร์ไอแอล บจก.ไทยโพลิโพรไพลีน
อาร์ไอแอล บจก.ไทยโพลิเอททีลีน
อาร์ไอแอล บมจ.ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น
อาร์ไอแอลแกรนด์ สยาม คอมโพสิต
       มาตรการ กค-ธค 53 (ตรวจวัด)186.pdf624
อาร์ไอแอลบจก. ไทย เอ็มเอ็มเอ
       Hello World46.pdf989
       โครงการ621
อาร์ไอแอลบจก. มาบตาพุด โอเลฟินส์
อาร์ไอแอลบจก. มาบตาพุด โอเลฟินส์
อาร์ไอแอลบจก. มาบตาพุด โอเลฟินส์
อาร์ไอแอลปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น
       มาตรการ กค-ธค 53 (มาตรการ)185.pdf503