เรื่อง      ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ลด และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
             จากภาคอุตสาหกรรม    
อ้างถึง    1.   คำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรมที่ 8/2562 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการป้องกันและ
                  แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) จากภาคอุตสาหกรรม download หนังสือ
             2.  หนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0014.2/847 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
                  ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) อย่างเร่งด่วนในพื้นที่จังหวัดระยอง download หนังสือ
       
             ตามที่อ้างถึง  จังหวัดระยองได้กำหนดมาตรการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) อย่างเร่งด่วน ในพื้นที่จังหวัดระยอง และกำชับให้โรงงานอุตสาหกรรมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านคุณภาพอากาศ  ดังนี้

     1.     มาตรการด้านการจัดการในกระบวนการผลิต
             •       ติดตามตรวจสอบระบบบำบัดมลพิษทางอากาศให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
             •       ตรวจสอบประสิทธิภาพระบบดูดฝุ่นภายในอาคารโรงงานอย่างสม่ำเสมอ
             •       ปรับปรุงระบบการเผาไหม้ของหม้อไอน้ำ (Boiler) โดยแนะนำให้ทำตามหลักการปรับแต่งการเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็ง
                     ของกรมโรงงาน ตามคลิปวีดีโอ “หลักการปรับแต่งการเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็ง”
     2.     มาตรการด้านการก่อสร้าง
             •       ฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้างหรือมีกิจกรรมอันเนื่องมาจากการก่อสร้างโครงการที่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง เช่น ถนน พื้นที่
                     ที่มีกิจกรรมการปรับถม เป็นต้น
             •       ใช้ผ้าใบหรือพลาสติกปิดคลุมกองดิน หรือกองวัสดุต่างๆ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเศษดินในช่วงที่เกิดลมพัดแรง
             •       การเปิดพื้นที่ก่อสร้าง ต้องดำเนินการเปิดพื้นที่ให้น้อยที่สุด และต้องดำเนินการบดอัดดินให้เรียบร้อยก่อนเปิดพื้นที่ส่วนอื่นๆ
                     เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
             •       จัดเตรียมบ่อล้างล้อรถ เพื่อลดการกระจายฝุ่นที่ติดล้อรถออกไปสู่ชุมชน
             •       ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างเพื่อลดควันเสียและฝุ่นละอองที่ระบายออกมา 
     3.     มาตรการด้านการขนส่งและยานพาหนะ
             •       ตรวจสอบและบำรุงเครื่องยนต์ต่างๆ เพื่อลดควันเสีย และฝุ่นละอองที่ระบายออกมา
             •       จำกัดความเร็วของยานพาหนะ และไม่สนับสนุนการจอดรถติดเครื่องยนต์ในบริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและรงงานอุตสาหกรรม
                     เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและควันเสียจากรถยนต์
             •       ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ออกจากพื้นที่ก่อสร้างหรือพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการก่อสร้าง เพื่อป้องกันเศษดินและทราย
                     และการกระจายของฝุ่นละออง
             •       รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องมีสิ่งปกปิด และ/หรือสิ่งผูกมัดในส่วนบรรทุก เพื่อป้องกันการตกหล่นของวัสดุบรรทุกอยู่
                     และลดปริมาณฝุ่นที่อาจฟุ้งกระจาย
             •       สนับสนุนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไบโอดีเซล
     4.     มาตรด้านการกำจัดขยะ
             •       ห้ามเผาทำลายขยะในบริเวณที่โล่งแจ้ง

             ทั้งนี้ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไจผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด
             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการตามแนวทางที่แจ้งไว้ดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย
 
     

 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด : Map Ta Phut Industrial Estate
โทรศัพท์ (Tel) : 038-683930-6 / แฟกซ์ (Fax) : 038-683941